O NAS

DOM KULTURY W BANIACH

Dom Kultury w Baniach jest samorządową instytucją kultury.
Podstawowym celem działania Domu Kultury w Baniach jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze, a także promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania.
  

Misja DOMU KULTURY W BANIACH wyraża się w czterech wartościach

Człowiek dzięki pasji tworzy kulturę. Kultura Integruje ludzi z pasją.
Ten krąg uzależniony od siebie skutkuje utożsamianiem się człowieka z jego miejscem zamieszkania i poczuciem przynależności. Naszym fundamentem jest otwartość. Dom Kultury w Baniach to ludzie działający na rzecz kultury angażujący społeczności lokalne do rozwoju swoich zainteresowań i tworzenia się nowych kręgów zainteresowań w różnych sferach artystycznych i kulturowych.