OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Domu Kultury w Baniach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy

w Domu Kultury w Baniach, ul. Skośna 7, 74-110 Banie

Data publikacji oferty: 26.03.2021 r.


I. Nazwa i adres jednostki: Dom Kultury w Baniach

II. Nazwa stanowiska pracy: główny księgowy

III. Wymagania:

 

1. Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

4) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
6-letnią praktykę w księgowości,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

6) ma nieposzlakowaną opinię;

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

8) znajomość przepisów z zakresu:

  • Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
  • Ustawy o finansach publicznych
  • Ustawy o rachunkowości

2. Wymagania dodatkowe:

1) odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność i uprzejmość;

2) umiejętność analitycznego myślenia;

3) umiejętność budowania dobrych relacji wewnętrznych i z klientami zewnętrznymi;

4) dążenie do osobistego rozwoju i poszerzania wiedzy;

5) umiejętność  pracy w zespole;

6) odporność na stres;

7) wysoka kultura osobista.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Kierowanie sprawami finansowo-księgowym Domu Kultury w Baniach.

2) Prowadzenie rachunkowości Domu Kultury w Baniach zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym kontrola przestrzegania dyscypliny budżetowej oraz prawidłowości, rzetelności, celowości i legalności wykorzystywania środków publicznych.

3) Przygotowywanie projektów planów finansowych i budżetów projektów prowadzonych przez Dom Kultury w Baniach oraz nadzór nad ich realizacją.

4) Rozliczanie i analiza budżetu na zasadach ustalonych dla samorządowych instytucji kultury.

5) Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

6) Sporządzanie sprawozdawczości wymaganej odrębnymi przepisami w zakresie wykonywanych zadań, w tym sprawozdawczości podatkowej, statystycznej, w sprawach zamówień publicznych.

7) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dbałość o zachowanie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego Domu Kultury w Baniach w odniesieniu do planowanego i realizowanego budżetu.

8) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Domu Kultury w Baniach, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

9) Wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz przychodów i kosztów.

10) Zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wycen majątku zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury.

11) Nadzór nad gospodarką rzeczowo-materiałową, w tym: zapewnienie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych według przyjętej procedury gospodarowania składnikami majątkowymi i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.

12) Nadzór nad należytym przechowywaniem i zabezpieczeniem dokumentów finansowo księgowych oraz płacowych.

13) Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych.

14) Opracowywanie oraz aktualizacja wewnętrznych przepisów dotyczących rachunkowości, w tym polityki rachunkowości, procedury obiegu dokumentów finansowo - księgowych, instrukcji kasowej, przeprowadzania inwentaryzacji itp.

15) Wsparcie Dyrektora instytucji w zakresie kształtowania optymalnych rozwiązań finansowo-księgowych.

16) Prowadzenie spraw płacowych i rozliczeniowych pracowników, a także sporządzanie i prowadzenie dokumentacji płacowej.

17) Zapewnienie prawidłowości rozliczeń, w tym m.in. w zakresie dotacji podmiotowej oraz celowej, podatków w zakresie US, ZUS, przygotowywanie i składanie deklaracji, zgłoszeń i innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18) Prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej z zakresu zamówień publicznych, w tym opracowywanie projektu planu zamówień.

19) Prowadzenie spraw związanych ubezpieczeniem majątku i mienia Domu Kultury w Baniach.

20) Nadzór nad terminową realizacją umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.

21) Współpraca z instytucjami zewnętrznymi

22) Udział w kontrolach urzędowych Domu Kultury w Baniach.

23) Współpraca przy opracowywaniu i realizacji strategii finansowej działalności instytucji.

24) Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań zleconych i poleceń wydanych przez Dyrektora Domu Kultury w Baniach.

V. Warunki pracy na danym stanowisku:

1) praca w budynku -  Domu Kultury w Baniach

2) praca na 1/2 etatu w wymiarze 20 godzin tygodniowo,

3) forma zatrudnienia – umowa o pracę (przewidywane zatrudnienie od 01 lipca 2021)

3) praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym;, 

VI. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys (CV);

3) kserokopie świadectw pracy;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

5) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

6) oświadczenie kandydata:

a) o posiadanym obywatelstwie,

b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

c) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 kk),

d) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,

e) o nieposzlakowanej opinii.

7) w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

8) klauzula informacyjna dla kandydata;

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydata stanowią załącznik
do niniejszego ogłoszenia.

VII. Sposób, termin i miejsce składania  dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem:  

„Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego Domu Kultury w Baniach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r. do godz. 15ºº w Domu Kultury w Baniach, ul. Skośna 7, 74-110 Banie lub przesłać pocztą na w.w adres.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Domu Kultury w Baniach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje: 

1) Oferty, które wpłyną do Domu Kultury w Baniach po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Brak złożenia wszystkich wymaganych dokumentów eliminuje kandydata z procesu konkursowego. W przypadku nadania przesyłki listownie decyduje data wpływu do Domu kultury w Baniach

2) Informacji dotyczących rekrutacji udziela dyrektor Domu Kultury w Baniach , tel. 914166366.

3) Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

4) Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną (o terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub korespondencyjnie).

5) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

6) Dokumenty osób, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane drogą pocztową zaś dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej będą przechowywane w Domu Kultury w Baniach  zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

 

Banie, dnia 26 .03. 2021 r.

Dyrektor Domu Kultury w Baniach
Katarzyna Tworek 


Do pobrania załączniki:

1. Oświadczenie
2. Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

PDF ico Oświadczenie załącznik ( PDF, 105 KB)

PDF ico KLAUZULA INFORMACYJNA nabór (PDF, 134 KB)

DRODZY !!! 

    W związku z ponownym zamknięciem Instytucji Kultury sobotnie zajęcia z gry na gitarze i keyboardzie od dnia 20.03.2021 r. przechodzą na tryb nauki zdalnej do odwołania !

"Brzydkie kaczątko"

Nazwa teatru wykonującego przedstawienie
Nazwa teatru wykonującego przedstawienie
Aktor zmienia pory roku na drzewku
Aktor zmienia pory roku na drzewku
Previous Next Play Pause
1 2

   W ostatni dzień przed ponownym zamknięciem Instytucji Kultury z powodu pandemii , odwiedziły nas grupy dzieci z Przedszkola w Baniach. Maluchom zaprezentowano na dużym ekranie przedstawienie teatralne pt. Brzydkie kaczątko.

Liczymy na kontynuację współpracy w przyszłości.

Szanowni Państwo
     Miło nam jest poinformować, iż przystąpiliśmy do projektu Liga eSzkoła współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.”
Więcej szczegółów podamy wkrótce.

KONCERT ODWOŁANY Z przykrością informujemy, iż dnia 12 marca 2021 r. koncert Joanny Aleksandrowicz  "Od nocy do nocy" . Muzyka filmowa, zostaje przełożony na inny termin. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa artystów jak i widzów. Ze względu na stale rosnącą liczbę zakażeń i szybko zmieniające się wytyczne dotyczące obostrzeń podczas pandemii nie jesteśmy w stanie zapewnić warunków organizacyjnych.

Plakat 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

NIEZŁOMNI

 Wyklęci,  przeklęci.
Okryci krwią i łzami.
Obok mordercy
Polakami (nie wiem przez kogo)
zwani.

 Na wspólnej ziemi
ojcowie przemocy,  kaci.
Ojczyzna matka
zasłaniała oczy,
nie mogła patrzeć.

Natanek stojący za pomocą kul

Kochani


Zbiórka nakrętek do serca znajdującego się przed Domem Kultury w Baniach napełniane jest na rzecz Natana Kozikowskiego.

Szanowni Państwo!

     Informujemy, iż koncert pn. „Od Nocy do Nocy” Joanny Aleksandrowicz odbędzie się dnia 12 marca 2021 r. o godz.19.00 w sali widowiskowej DKwB.

Zakup biletów na miejscu – 30 zł

Liczba miejsc ograniczona.

Joanna Aleksandrowicz występująca w Altanie w Środku lasu
Joanna Aleksandrowicz występująca w Altanie w Środku lasu
Śpiewająca Joanna Aleksandrowicz
Śpiewająca Joanna Aleksandrowicz
Joanna Aleksandrowicz śpiewająca na Festiwalu Filmowym
Joanna Aleksandrowicz śpiewająca na Festiwalu Filmowym
Previous Next Play Pause
1 2 3